REISEBETINGELSER BESTILLING

Bestilling kan gjøres pr. telefon, eller e-post. Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse med detaljert informasjon om reisen din. Her fremkommer priser og preliminære fly tider, samt eventuell tilleggs opphold. Det er viktig at du sjekker at dato og reise stemmer i henhold til hva du har bestilt, samt at alle navn er korrekt skrevet og stemmer med navnet slik det er skrevet i passet.

Eventuelle feil må meldes fra umiddelbart etter mottagelse av bekreftelsen. Sammen med bekreftelsen følger en depositumsfaktura. Vi gjør oppmerksom på av bestillings reglene våre som umiddelbart trer i kraft ved bestillingsbekreftelsen. Disse skal være opplyst under tilbudsstadiet.
For at påmeldingen ved gruppeturer skal være bindende må depositumet være innbetalt senest 1 uke etter utstedelse.


Generelle betingelser for Carica AS
Caricas generelle betingelser retter seg etter Lov om Pakkereiser av 15.06.2018,§6, med senere endringer, og Alminnelige Vilkår for pakkereiser der hvor våre generelle bestemmelser ikke avviker fra de Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Pakkereiser kjøpt av formidler (Carica)
En formidler er et selskap som selger pakkereiser som er tilrettelagt av en arrangør (Carica Note: Rederiet) eller reisetjenester som er samlet og tilrettelagt av andre. 

I noen tilfeller opptrer Carica som formidler av en pakkereise – dette på vegne av enkelte samarbeidspartnere. Dersom Carica opptrer som formidler av din reise, vil dette bli opplyst allerede i tilbudsfasen. Å være formidler vil i praksis si:
  
At Carica ikke har ansvar for gjennomføringen av reisen, altså om reisen kan gjøres (ref myndighetsrestriksjoner, innreiseforbud, eller andre årsaker som medfører kansellering av cruiset). Ved eventuelle krav, må disse rettes av dere direkte arrangøren eller transportør (vi kan bistå). Både depositum og sluttfaktura vil bli fakturert fra rederiet direkte, ikke av Carica, men via oss. Det er viktig å innbetale depositumet innen oppgitt frist, ellers kan en risikere at rederiet frigir reservert lugar og reise.
 
Forhold, som f.eks. avbestilling, i forkant vedr. din reise, rettes til oss, som vi igjen vil, og er forpliktet til, videreformidler til rederiet/leverandøren  – hvor vedkommende sine vilkår gjelder i tillegg til Carica sine.

Billetter vil du få fra Carica og all annen kommunikasjon/oppfølging som før.
 
En kan lese mer om en dette tema under: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6